BDMC 2018

  • Countdown 00 Days

Keynote Speakers

Keynote Speakers (names are listed in order of confirmation)

 

                        
 Mario Monzon Tong Cao  Tao Xu Philippa J. Benson  Jinwu Wang
 Chaozong Liu Huawei Chen Qiqing Zhang Y. Shrike Zhang Jeroen Bergmann
Bin Zhang Xiaobin Xu  Yancheng Wang Jun Yin Deepak Kalaskar
Miguel Oliverira Ling Wang Jiankang He  Amy Wagoner Johnson Liang Ma
Shaohua Ma  Ben Wang Zhen Fan Huanan Wang Lingqing Dong
Yong He  Yong Luo Changchun Zhou Shuqi Wang  Ting Zhang
 
Rui Yao Yanen Wang Tingli Lu  Hao Bai  


More keynote speakers are to be confimed (The name list is not prioritized)

 

Secretariat: info@bdmconference.org

Registration: registration@bdmconference.org

Abstract submission: abstract@bdmconference.org